BAŞVURU FORMU

TANITIM FİLMLERİ

VİLLA SANAL TUR

ÖRNEK VİLLALAR

BAŞVURU FORMU
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ

Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimizin ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız kapsamında aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

• Kimlik Bilgileriniz (Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kimlik verileriniz),
• İletişim Bilgileriniz (Adresiniz, cep telefonunuz, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz),
• Finansal Verileriniz (Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, ödeme bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz gibi)
• Müşteri İşlem (Sipariş ve talep bilgisi, gişe dekontlarındaki bilgiler gibi)
• İşlem Güvenliği (Web sitesi gezinme bilgileri, IP adresi, internet sitesi giriş/çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)
• Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI Kişisel verileriniz, Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı ’nın kişisel veri işleme amaçları;

• Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi ve hizmetin ifası ile Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını sağlamak,
• Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı’nın ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve raporların yapılması,
• Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı’nın ticari, operasyonel ve iş stratejilerinin belirlenmesi; uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi,
• İzin vermeniz halinde, kişiye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı tarafından yapılan kampanyalar hakkında tarafınıza bilgilendirmelerde bulunulması,
• Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
• Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı ve/veya tedarikçilerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
• Faaliyetlerimizin, şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
• İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve referans ilişkilerinin yönetimi,
• Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı’nca ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
• Finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,
• Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz, Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı tarafından değişik yollardan (Yönetim merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vs.) elde edilebilir.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

• Açık rızanızın bulunması (Reklam/promosyon/pazarlama faaliyetleri, ticari iletişim faaliyetleri kapsamında)
• Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Tüketici Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuatın veri işlemeyi gerekli ve zorunlu kılması halinde verileriniz işlenebilmektedir.)
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olduğu için,
• Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olduğu için (İkincil mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında mevzuata uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi gibi veri işleme amaçları için hukuki sebep oluşturmaktadır.)
• Tarafınızca kişisel verilerinizin alenileştirilmesi,
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Detaylı bilgi için “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”na bakınız. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Kişisel Verileriniz Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.

Kişisel verileriniz KVKK’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimde sayılan amaçlarla sınırlı olarak, aşağıda sayılanlara aktarılabilir:

• Dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız,
• Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı’nca hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yada proje/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/ uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara,
• Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı’nı oluşturan şirket merkezleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine,
• Emlak Konut GYO, TOKİ ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara,
• Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine
• Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza,
6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.
TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İnternet sitemizde (https://www.duslervadisiriva.com/) yer alan “KVKK Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Riva Mahallesi Mareşal Mustafa Kemal Caddesi PK: 34829 Riva, Beykoz / İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.

Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  info@yilmazgrup.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

Yılmaz İnşaat- FBA Yapı Adi Ortaklığı’na ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

YILMAZ İNŞAAT-FBA YAPI ADİ ORTAKLIĞI

Adres: Riva Mah. Mareşal Mustafa Kemal Cad. Bl 05/36 701 1 Beykoz İstanbul
Telefon: 0505 172 14 94
E-posta: info@yilmazgrup.com.tr
Vergi Kimlik No. : 9781052636

KVKK Başvuru Formu
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Bu web sitesinde kullanıcı deneyimini geliştirmek, web sitesinin verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiksel verileri izlemek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Kabul ediyorum